Sheffield Park Station and Sheffield Park Signal Box - # - Derek-Hayward